CHEMPHARM Engineering, s.r.o.

CHEMPHARM Engineering, s.r.o.

Komplexní řešení pro vaše investiční záměry

Konzultace, projekty, realizace

Nabízíme

Naše společnost se na základě praxe a zkušeností specializuje především na investice zejména v chemickém, potravinářském, farmaceutickém průmyslu a biotechnologiích včetně souvisejících pomocných objektů a provozů (laboratoře, čisté prostory, administrativa, sklady, energetika) a zařízení (automatizované řízení procesů, měření a regulace, slaboproudé systémy – EPS, EZS). V rámci zejména farmaceutického průmyslu, biotechnologií a laboratorních provozů aplikujeme principy správné výrobní praxe (GMP a GLP).

V rámci přípravné fáze investice nabízíme:

 • Výběr a posouzení staveniště nebo areálů včetně zjišťování údajů pro územní a stavební řízení a realizaci stavby (koordinace průzkumných prací – např. geologie, zaměření, ověření pozemků, údaje z územně plánovací dokumentace)
 • Zajištění činnosti úředně oprávněného zeměměřického inženýra (zpracování geometrických plánů, vytyčení vlastnických hranic pozemků, kontrola ploch), zaměření a vyhotovení mapových podkladů pro projektování, vytyčování staveb, změření skutečného provedení staveb a podzemních sítí a zaměření a vyhotovení dokumentace stávajících objektů
 • Zprostředkování zajištění oceňování nemovitostí, znaleckých a technických posudků
 • Zracování posouzení záměru investora a studie proveditelnosti včetně finanční rozvahy náročnosti investice a přípravy zadání pro projektové činnosti včetně dílčích urbanistických, architektonických, technických a technologických studií a posouzení
 • Řešení problematiky Hodnocení vlivu stavby (záměru) na životní prostředí podle zákona 100/2001Sb. formou zpracování zadání, přípravy podkladů a výběru a spolupráce s vybraným odbornými firmami na danou problematiku
 • Příprava, zpracování, koordinace a kompletace dokumentace (včetně specializovaných profesí – např. požární ochrany nebo bezpečnosti a ochrany zdraví) a veřejno-právní projednávání s úřady pro získání územního a stavebního povolení podle platné legislativy, zejména pak zákona č.183/2006Sb o územním plánování a stavebním řádu
 • Zadání, zpracování a koordinace dokumentace pro provádění stavby
 • Spolupráce při výběru dodavatelů (vyhledání a oslovení potencionálních dodavatelů, příprava a zpracování poptávek včetně procedur požadovaných dotačními programy EU, vyhodnocení a porovnání nabídek, příprava a zpracování smluv o dílo)
 • Návrh, vypracování a vedení časového harmonogramu stavby
 • Ve fázi realizace vedení kontrolních dní, autorský a technický dozor na stavbě, kontrolu úplnosti a kvality provedených prací a s ní související čerpání nákladů, koordinaci a zapracování a koordinace změn a úprav
 • Při uvedení do provozu přípravu podkladů (certifikáty, dokumentace skutečného provedení stavby) a projednání s úřady pro zkušební provoz a schválení do provozu (kolaudaci) a kontrolu stavby z hlediska dokončení (likvidace vad a nedodělků s dodavateli)
 • Po ukončení realizace a zahájení provozu vyhodnocení investice a výběr dat a údajů z celé realizace zejména ve vazbě na finanční a časovou náročnost a související technické vazby.

I když lze jednotlivé výše uvedené kroky provádět odděleně a zajišťovat je jednotlivými subjekty bez vzájemných vazeb, optimální je na základě našich zkušeností jednotné vedení a řízení projektu s využitím veškerých vazeb v rámci všech jeho jednotlivých fází.